Sakrament Bierzmowania

Bierzmowanie jest kolejnym spośród sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. Przyjęcie tego sakramentu jest koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego.
Nazwa sakramentu pochodzi od łacińskiego słowa confirmatio, które oznacza potwierdzenie. Etymologia polskiego słowa pochodzi od staropolskiego słowa bierzmo, które oznacza belkę podtrzymującą strop domu. Sakrament bierzmowania jest więc sakramentem umacniającym i podtrzymującym życie w wierze.
W obrzędzie bierzmowania najważniejszym znakiem jest namaszczenie krzyżmem, które jest pieczęcią Ducha Świętego. Chrześcijanin przyjmujący ten sakrament decyduje się na całkowitą przynależność do Chrystusa i oddanie się na Jego służbę. To znamię Ducha Świętego jest także znakiem obietnicy Bożej opieki.
Bierzmowanie przynosi wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej. Ściślej jednoczy z Chrystusem, pomnaża dary Ducha Świętego, umacnia więź z Kościołem oraz udziela specjalnej mocy do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem.
Pierwszym warunkiem przyjęcia bierzmowania jest w pełni świadoma, osobista decyzja. Sakrament bierzmowania stanowi przejście w wiarę dojrzałą, dlatego może do niego przystąpić osoba, która pragnie rozwijać w sobie chrześcijańskie wartości i powierzyć swoje życie Bogu.
Do sakramentu bierzmowania może przystąpić osoba ochrzczona i znajdująca się w stanie łaski uświęcającej. Podczas przygotowania do sakramentu kandydat musi przedstawić świadectwo chrztu świętego.

Imię do bierzmowania

Dla wyraźniejszego zaznaczenia ścisłego związku bierzmowania z sakramentem chrztu świętego należy zachęcać kandydatów, aby zachowali imię chrzcielne. Zmiana byłaby uzasadniona, gdyby imię chrzcielne nie było związane z patronem chrześcijańskim lub przemawiały za tym określone racje duszpasterskie. W takim przypadku kandydat może wybrać imię świętego, który będzie dla niego wzorem życia chrześcijańskiego. Kryterium wyboru imienia nie powinno być związane z jego atrakcyjnością, ale pięknem życia tego, kogo wybiera się za patrona. Przystępujący do sakramentu bierzmowania pozostawiając imię chrzcielne lub przyjmując nowe, powinni zapoznać się z życiorysem swojego patrona, uświadamiając sobie przymioty, które chcieliby naśladować w życiu.

Świadek bierzmowania

W celu wyraźnego zaznaczenia jedności sakramentów chrztu i bierzmowania świadkami bierzmowania powinni być rodzice chrzestni, o ile w dalszym ciągu są wierzącymi i praktykującymi katolikami (KKK 1309). Tam gdzie nie jest to możliwe świadkiem może być osoba, która już przyjęła wszystkie sakramenty inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, Eucharystia i bierzmowanie), ukończyła 16. rok życia oraz jest wierzącym i praktykującym katolikiem. Jeśli świadek bierzmowania nie jest znany proboszczowi powinien przedstawić stosowne zaświadczenie z parafii swojego zamieszkania, stwierdzające brak przeszkód do pełnienia tej funkcji. Świadkami nie mogą być naturalni rodzice bierzmowanego (Por. KPK Kan. 874; 893).

Młodzież

Terminy spotkań i zapisy dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych pragnących przystąpić do bierzmowania są ogłaszane na początku roku szkolnego.

Dorośli

Bierzmowanie dorosłych odbywa się w katedrze 3 razy w ciągu roku w sobotę o godz. 16.00 przed: III Niedzielą Adwentu, III Niedzielą Wielkiego Postu i Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
Dorośli kandydaci do bierzmowania powinni wcześniej odbyć przygotowanie w swojej parafii.
Udzielenie sakramentu bierzmowania w katedrze opolskiej odbywa się na podstawie skierowania, które wydać może proboszcz miejsca zamieszkania kandydata, po jego uprzednim przygotowaniu do przyjęcia bierzmowania.
Kapłan przygotowujący kandydata podaje mu termin, na który kieruje go do katedry.
Kandydaci, po wcześniejszym odbyciu spowiedzi, powinni zgłosić się w dniu bierzmowania do zakrystii katedralnej na 30 min. przed rozpoczęciem Mszy św. Powinni przedstawić też kartę do bierzmowania zawierającą wszystkie niezbędne informacje wraz z pieczęcią parafialną (świadectwo chrztu i zaświadczenie o przygotowaniu).
Zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania będzie wysłane do parafii chrztu osoby bierzmowanej.

Do góry